Menu

Raporto

Platforma "Sport Support" garanton të gjithë përdoruesve të saj për konfidentcialitet të plotë të te dhënave të tyre në bazë të ligjeve në fuqi të republikës tonë : LIGJI NR. 06/L-082 PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE i miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag a file to this area to upload.